na obisku pri predsedniku g. Pahorju

Katalog informacij javnega značaja

 

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Podatki o Domu Tisje
 3. Notranje organizacijske enote
 4. Organigram
 5. Odgovorne osebe
 6. Zakonske podlage, ki urejajo dejavnost Doma Tisje
 7. Seznam strateških, programskih dokumentov, upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 8. Seznam drugih pomembnejših informacij
 9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 10. Seznam drugih pomembnejših informacij
 11. Načini pridobivanja informacij


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv javnega zavoda:
Dom Tisje
Črni potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01/ 890-01-00
Faks: 01/890-01-10
E-mail: tisje@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dom- tisje.com

Registracija:Okrožno sodišče v Ljubljani
Registrski vložek: 1/00665/00
Identifikacijska številka:SI95839798
Matična številka:5049920
Transakcijski račun:UJP 01100- 6030300689

Odgovorna oseba, ki je sprejela katalog:
VIDA LUKAČ, dipl.m.s.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http//www. dom-tisje.com
Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na sedežu Doma Tisje.
Datum prve objave: 21.3.2006


2. PODATKI O DOMU TISJE


DOM Tisje je bil ustanovljen kot javni socialni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93 z dne 6/ 5- 1993, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Doma Tisje Šmartno pri Litiji, v javni socialnovarstveni zavod št. 571-11/2001-1 z dne 20.11.2001 ter spremenjen in dopolnjen s Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah Sklepa o preoblikovanju Doma Tisje, Šmartno pri Litiji v javni socialno varstveni zavod št. 01403-12/2010/4 z dne 10/5-2010.

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v LJUBLJANI pod št. vložka 1/00665/00, dne 26-02/01 ter s spremembo oz. dopolnitvijo sklepa Okrožnega sodišča v LJUBLJANI pod isto št. vložka 1/00665/00 z dne 23.4.2009.

Standardna klasifikacija dejavnosti:

1. - kot osnovno dejavnost

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q 86.901 Alternativne oblike zdravljenja
Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

2. - kot dodatno

GOSPODARSKA DEJAVNOST

A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
I 56. 104 Začasni gostinski obrati
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.190 Drugo založništvo
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških
dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.030 Umetniško ustvarjanje
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021 Frizerska dejavnost
S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
S 96.030 Pogrebna dejavnost
S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Odgovorna uradna oseba je direktorica Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s.


3. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE:


Delovna mesta so glede na sorodnost nalog in delovna področja v skladu z nalogami oziroma dejavnostjo doma organizirane v naslednje službe:
 • Služba za zdravstveno dejavnost in oskrbo
 • Služba prehrane
 • Socialna služba
 • Servisne službe
 • Skupne službe
 • Enota Litija


4. ORGANIGRAM


         

         
 

5. Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja:


Leonida Razpotnik,  direktorica Doma Tisje,
Telefon: 01/ 890-01-02, telefaks 01/ 890-01-10
Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
E-mail: leonida.razpotnik@ssz-slo.si

 • S pooblastili odgovorne osebe:
Sonja Smergut, socialna delavka, za področje službe,
Telefon: 01/ 890-01-07, telefaks 01/ 890-01-10
Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
E-mail: sonja.smergut@ssz-slo.si

Frančiška Pinoza, namestnica direktorice za področje službe zdravstvene dejavnosti in oskrbe,
Telefon: 01/ 890-01-15, telefaks 01/ 890-01-10
Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
E-mail: franciska.pinoza@ssz-slo.si

Klara Verbajs, ekonomistka, vodja finančno računovodske službe, za področje službe,
Telefon: 01/ 890-01-20, telefaks 01/ 890-01-10
Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
E-mail: klara.verbajs@ssz-slo.si

Janez Orehek, socialni delavec
Telefon: 01/890 01 06
Naslov: Dom Tisje, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
E-mail: janez.orehek@ssz-slo.si

6. Zakonske in podzakonske podlage, ki urejajo dejavnost DOMA TISJE

 • zakona o zavodih:
 • zakona o socialnem varstvu:
 • pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
 • pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice  do institucionalnega varstva
 • pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev s spremembami
 • nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 in
 • nacionalni program socialnega varstva do 2010:
 • zakona o zdravstveni dejavnosti: http//zakonodaja.gov.si
 • področnega dogovora za zdravstveno dejavnost in pogodbe o izvajanju programa,
 • zdravstvenih storitev, sklenjena z zavodom za zdravstveno zavarovanje,
 • zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
 • zakon o nalezljivih boleznih,
 • zakon o prijavi prebivališča
 • zakon o varstvu osebnih podatkov
 • zakon o javnih uslužbencih
 • zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
 • zakona o javnih financah,
 • zakona o računovodstvu,
 • zakona o javnih naročilih,
 • zakona o splošnem upravnem postopku,
 • zakona o delovnih razmerjih,
 • zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
 • zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • zakon o uravnoteženju javnih financ,
 • kolektivne pogodba za negospodarstvo,
 • kolektivne pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva,
 • kolektivne pogodba za področje zdravstvene nege,
 • pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva v nazive
 • pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
 • pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
NOTRANJI PREDPISI:
Statut doma Tisje pdfStatut_Doma_Tisje (.pdf 11.4MB)
Ostali interni predpisi, ki urejajo delovanje zavoda

7. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV


Akcijski načrt do leta 2005
Poročilo o uresničevanju nacionalnega programa do leta 2020
Poslovno poročilo 2021
Plan dela za leto 2022


8. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJALSKIH POSTOPKOV


Odločanje o sprejemu, premestitvi in odpustu
Sprejem, premestitev in odpust v zavodu se izvaja v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 ) in Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004, s spremembami) in Zakonom o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) /ZUP-UPB2/(Ur.l. RS, št. 24/2006 in spremembami).

Prijava začasnega bivališča
Socialna služba zavoda prijavi stanovalca, ki je sprejet v zavod v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 ) in Zakonom o prijavi prebivališča /ZPPreb/(Ur.l. RS, št. 9/2001, 39/2006,59/2006-UPB1 in spremembe).

Obvestilo o pridržanju osebe v socialno varstvenem zavodu pristojnemu sodišču
Socialna služba zavoda obvešča pristojno sodišče v skladu z Zakonom o duševnem zdravju (U.l. RS, št. 77/2008).

9.SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV


 • Katalog evidence zaposlenega delavca
 • Katalog evidence o plači zaposlenega delavca
 • Katalog evidence o poškodbah pri delu
 • Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Katalog evidence vstopov in izstopov obiskovalcev Doma
 • Zbirka o uporabnikih storitev institucionalnega varstva starejših oseb
 • Zbirka o uporabnikih pomoči na domu
 • Zbirka o uporabnikih dostave kosila na dom
 • Zbirka o uporabnikih storitev zdravstvene nege
 • Zbirka podatkov o uporabnikih fizioterapevtskih storitev
 • Zbirka podatkov o uporabnikih storitev delovne terapije

10. SEZNAM DRUGIH POMEMBNEJŠIH INFORMACIJ:


 11.  POOBLAŠČENA OSEBA ZA DEJAVOST UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI    PODATKI: 


Omnimodo, d.o.o.
Barjanska cesta 68
1000 Ljubljana

email: dpo@omnimodo.si
telefon: 01 232234712. NAČINI PRIDOBIVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij  (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami).

Dostop prek spleta je možen na spletnem naslovu http://www.dom-tisje.com/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Fizični dostop je možen v tajništvu Doma Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji, vsak delovnik od 8 h do 15 h.

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko Dom Tisje prosilcu zaračuna materialne stroške (Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja).

Stopite v stik z nami

Pošljite povpraševanje >
 

Aktualno

Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke Iz Doma Tisje

Ob 70. obletnici Doma Tisje smo izdali knjigo: Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke iz Doma Tisje.


Kupite jo lahko v recepciji Doma Tisje ali v Kavarni Tisa.

Dom Tisje - skozi čas in sedanjost


 

Pomembnejše dogodke prehojene poti si lahko ogledate v kroniki Doma Tisje, ki nosi naslov Dom_Tisje_skozi_cas_in_sedanjost

 

Zgodbe in recepti naših babic

   
  Izšel je 1. PONATIS - Kuharske knjige, ki so jo pripravili stanovalci Doma Tisje; poleg receptov ponuja tudi zanimive zgodbe ...
   
   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.