na obisku pri predsedniku g. Pahorju

I. Prenova mansarde in fasade osrednjega objekta
II. Predstavitev dela organov in komisij v letu 2014
III. Novice, obvestila


I. Prenova mansarde in fasade osrednjega objekta

Obvestili smo vas že, da se bodo nadaljevala obnovitvena dela na osrednjem objektu. Tokrat gre za rekonstrukcijo mansarde in izdelavo fasade, ki bo zagotavljala večjo energetsko učinkovitost objekta. Obenem bomo prenovili tudi vse vertikalne kanalizacijske vode, zato bodo potekala ta dela tudi v nekaterih prostorih v spodnjih etažah –enota Lokvanj in Vrtnice. Ob tem bodo nekateri stanovalci za nekaj dni premeščeni v druge prostore. Za čas gradbeno-obrtniških del so bili stanovalci enote Mavrica z njihovim soglasjem premeščeni začasno v druge prostore doma, kjer naj bi ostali predvidoma do zaključka del, to je po pogodbi do 31.
8. 2015, seveda pa je odvisno tudi od vremenskih razmer (menjava ostrešja in strešne kritine).
Pri vseh delih se bodo tako izvajalci kot zaposleni dosledno ravnali po varnostnem načrtu, saj bo objekt v vseh etažah, razen v mansardi, deloval kot običajno. Prosimo tudi vas, svojce in obiskovalce, da upoštevate navodila zaposlenih glede gibanja v okolici doma. Sprednji del objekta bo normalno dostopen, prav tako tudi oba parkirišča. O morebitni zapori ob nameščanju ostrešja vas bomo sproti obveščali na oglasnih deskah in na spletni strani.
V času navedenih del pa bo ves čas zaprta cesta na zadnji strani doma proti hribu.

II. Predstavitev dela organov in komisij v letu 2014


Svet Doma Tisje

Svet zavoda se je sestal na 3 rednih in 2 korespondenčnih sejah, skupaj na 5 sejah. Svet doma je deloval v skladu s statutom doma in zakonskimi in podzakonskimi akti.
Svet je na sejah sprejemal: inventurno poročilo za leto 2013, način obračuna in izplačilu razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerja, poročilo o delu v letu 2013, finančni načrt in program dela za leto 2014 in 2015, cene socialnovarstvenih storitev – institucionalno varstvo, pomoč na domu, socialni servis in storitve tržne dejavnosti, rebalans finančnega načrta, odpis določenih terjatev, informacije v zvezi z najemom enote v Litiji. Med letom so člani sveta enkrat sprejeli predlagani rebalans finančnega načrta. Svet je v letu 2014 izglasoval tudi novi mandat direktorici.
Na vseh sejah so bili člani sveta seznanjeni o poteku razgovorov o najemu bodočega objekta v Litiji in drugih aktualnih dogajanjih v Domu.

Strokovni svet in kolegij

V letu 2014 je imel strokovni svet 3 seje, na njih smo obravnavali in sprejemali sklepe, dogovorjene na strokovnem kolegiju direktorice. Obravnavali in sprejeli smo poročilo o delu doma ter posameznih služb za leto 2013 ter plan dela za leto 2014 in 2015.
Obravnavali smo številne pobude za bolj kakovostno delo in skrbeli, da so se nove metode prenašale tudi v praktično delo s stanovalci. Strokovni svet je pripravil tudi zadolžitve in navodila za primer izpada električne energije in drugih nevšečnosti zaradi naravne ujme (žled, poplave,..). Pregledali in dopolnili smo Pravilnik o sprejemih in odpustih ter sistemizaciji in organizaciji delovnih mest. Pripravil je tudi organizacijo dela za Enoto Litija (razpored služb in delavcev).
Posebno pozornost je namenil delu razvojnih skupin v standardu kakovosti E-Qalin in izobraževanju zaposlenih s posebnim poudarkom na izvajanju sodobnih metod dela -kongruentna odnosna nega in paliativna oskrba. Za zaposlene smo pripravili številna strokovna predavanja, da bi dogovorjene metode dela čim prej in kakovostno vnesli v vsakdanje delo.
Na sejah smo obravnavali tudi tekočo problematiko v domu, še posebej smo skušali zagotavljati strokovno, kvalitetno delo vseh služb in zagotavljati dobre medosebne odnose med zaposlenimi.
Seznanili smo se z obvestili in navodili pristojnega ministrstva ter Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Kolegij direktorice

Kolegij direktorice se je sestajal v polni zasedbi (vse vodje služb in strokovne sodelavke) na 25 sejah, na katerih smo obravnavali in reševali tekoče zadeve, načrtovali delo, obravnavali smo razne pobude in mnenja zaposlenih, stanovalcev in svojcev, načrtovali razne prireditve in izobraževanja za stanovalce in novo zaposlene delavce ter številne dijake, študente, pripravnike.

Glede na to, da na strokovnem kolegiju sodelujejo vsi vodje služb in strokovne delavke, sestava le tega je enaka razvojni skupini v modelu kakovosti E-Qalin, je skupina kolegija pogosto delovala tudi kot razvojna skupina v modelu kakovosti in obravnavala predloge skupin za kakovost, oblikovala projektne skupine in ocenjevala uspešnost uvedenega sistema kakovosti.
Tekoče in nujne zadeve smo reševali na vsakodnevnih jutranjih sestankih (direktorica, namestnica direktorice, socialna delavka, vodja FRS in drugi strokovni delavci po potrebi).

Domska skupnost in svet stanovalcev

Sestanki domske skupnosti stanovalcev so bili organizirani enkrat mesečno, vseh sestankov je bilo 12. Na sestankih smo stanovalce obveščali o dejavnosti doma, projektih, ki so potekali ter jih seznanjali z novostmi. Stanovalci so spregovorili o svojih željah, pobudah in pomislekih v zvezi z življenjem v Domu in prispevati svoj delež k boljšemu sobivanju v Domu. Vsebino sestankov smo zapisali, zapisniki so bili dostopni vsem stanovalcem na oglasnih deskah.

Svet stanovalcev se je v preteklem letu sestal dvakrat, sodeloval je pri pripravi poslovnega poročila, pri pripravi poslovnega in finančnega plana, člani so razpravljali tudi o predvideni novi enoti.

Zbor zaposlenih

V letu 2014 smo imeli dva zbora delavcev, delavce smo seznanili s poslovnim poročilom in poslovnim ter finančnim planom, obveščali smo jih o spremembah zakonodaje, ki so vplivale na pravice zaposlenih, o sprejetih internih navodilih ter o novostih pri organizaciji dela.

DELOVANJE KOMISIJ V DOMU – v domu delujejo različne komisije, njihovo delo v letu 2014 je opisano v nadaljevanju.


Komisija za sprejem, premestitev in odpust

Komisija za sprejem, premestitev in odpust se je v preteklem letu 2014 sestala na 46. sestankih. Obravnavali smo 203 nove vloge, od tega je bilo 94 popolnih vlog, 80 od teh upravičencev je bilo vpisanih na čakalno listo za negovalno enoto, 14 pa na čakalno listo za enoto za demenco. Prosilci, ki oddajo nepopolne vloge, te kljub pozivu po dopolnitvi, ne dopolnijo. Predvidevamo, da je vzrokov za takšno ravnanje več, pomembno pa je predvsem dovolj namestitvenih mest v ostalih domovih (nove kapacitete), prosilci pa poiščejo namestitev tam, kjer je prostor takoj, ko namestitev potrebujejo ali pa je najbližje njihovemu bivališču.
Tako je bilo v letu 2014 premeščenih 7 stanovalcev v druge slovenske domove, naš dom pa je sprejel 8 novih stanovalcev, ki so bili k nam premeščeni iz drugih domov.
Pri sprejemih smo aktivno sodelovali s socialnimi delavkami v Kliničnem centru Ljubljana, Zavodom za rehabilitacijo invalidov, Bolnišnico Golnik, Negovalno bolnišnico Sežana in centri za socialno delo. V pogovoru s svojci upravičencev, je bilo pogosto izpostavljeno težko finančno stanje družine, pomanjkanje sredstev za plačilo oskrbnine, predvsem v družinah, kjer so svojci brez zaposlitve. Le ti ne želijo eno ali dvoposteljne sobe za namestitev svojca, ampak več-posteljne, kjer je cena namestitve nižja. Za nekatere prosilce, ki imajo sicer dovolj finančnih sredstev, pa je ovira tudi podstandardna namestitev ( več-posteljne sobe).
V letu 2014 ni bilo izdane nobene negativne odločbe.

Komisija za sestavo jedilnikov

Skupino za sestavo in oblikovanje jedilnika sestavljajo stanovalci, vodja prehrane, namestnica direktorice za zdravstveno nego in oskrbo, ekonom ter delovna terapevtka. Stanovalci imajo možnost izraziti svoje želje, skupaj s strokovnimi delavkami pregledajo jedilnike, dajejo svoje pripombe in predloge. Posebno pozornost namenjajo prazničnim jedilnikom. Po potrebi se povezujejo z zdravnikom, vse novosti sporočajo na timskih sestankih. Skupina se je sestajala enkrat tedensko na eni izmed enot doma, v letu 2014 se je tako sestala 37 krat. Skupino vodi delovna terapevtka.

Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb

Komisija se sestaja dvakrat letno oziroma po potrebi. Sestavljajo jo 3 dipl. medicinske sestre in po potrebi domski zdravnik. Medicinska sestra odgovorna za spremljanje bolnišničnih okužb je dipl. med. sestra Silva Dremelj, ki tudi vodi statistiko o pojavu BO in izvaja analizo podatkov.
Obdobno spremljanje posameznih okužb v Domu Tisje usmerja delovanje zdravstvene nege in oskrbe in posredno vpliva na zdravje stanovalk in stanovalcev. Za kakovostnejše delo na tem področju se poslužujemo tudi letnih primerjav okužb, ki nam služijo pri načrtovanju delovanja službe zdravstvene nege in oskrbe. Redno spremljamo določena infekcijska obolenja med letom in jih registriramo vsako četrtletje. Ob določenih okužbah imamo izdelane protokole ravnanja v skladu z zakonodajo in standardi Doma Tisje.

V letu 2014 smo v Domu Tisje evidentirali različne okužbe pri stanovalcih ter dnevno spremljali zdravstveno stanje zaposlenih. Pri tem ugotavljamo, da so stanovalci in stanovalke najpogosteje obolevali zaradi okužbe dihal. V mesecu februarju smo omejili obiske zaradi povečanega števila teh okužb. Izdana so bila tudi priporočila za obiskovalce. Na timskih sestankih smo pogosto opozarjali osebje o uporabi zaščitnih sredstev in drugih ukrepov: razkuževanje rok, pravilna uporaba zaščitnih rokavic, mask. Hkrati smo izobraževali in usposabljali za pravilno ravnanje v zvezi s preprečevanjem okužb tudi vse novo zaposlene delavce, dijake in študente na praktičnem delu, prostovoljce in osebe na družbeno koristnem delu. V ta namen so organizirana predavanja pred začetkom dela oz. usposabljanja.

Komisija za sprejemanje pobud, mnenj in reševanje pritožb

Vsa mnenja, pobude, pripombe in nezadovoljstva z opravljeno storitvijo ali zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca obravnava Komisija za obravnavo mnenj, pobud, pripomb in nezadovoljstva, ki ima tri stalne člane: socialna delavka, vodja zdravstveno negovalne službe, direktorica doma in po potrebi se vključujejo tudi drugi (vodje posameznih služb).
Komisija se sestaja 1x tedensko, oziroma po potrebi takoj, zaradi reševanja nujnih zadev. V letu 2014 smo dobili 19 pripomb, mnenj oziroma pritožb, katere so posredovali stanovalci, stanovalke oz. njihovi svojci. Le te so bile večinoma posredovane ustno- neposredno ali po telefonu, v enem primeru pa preko elektronske pošte.
Mnenja, pobude in pritožbe stanovalci izražajo tudi na rednih sestankih domske skupnosti. Le te zapišemo na zapisnike sestankov domske skupnosti. Na sestankih sodelujejo vodje služb, strokovne delavke in direktorica. Večina mnenj, pobud in pritožb se je rešilo takoj na sestankih, nekatere pa je proučila komisija in jih rešila.
Svoja mnenja, pobude in pritožbe stanovalci in svojci oddajajo tudi v skrinjice v avli doma in predprostoru varovane enote. Skrinjice redno, najmanj 1x tedensko pregleduje socialna delavka in o prispeli pošti vodi evidenco.

III. Novice, obvestila

Domska pralnica opere letno cca 150.000 kg perila ali od 400 do 500 kg na dan. Peremo domsko perilo, delovne obleke zaposlenih in perilo ter oblačila stanovalcev. Ob tako veliki količini se zgodi, da se zaradi različnih razlogov, ne najde določeno oblačilo. Največkrat pa je vzrok neoznačeno perilo/oblačilo.
Prosimo svojce, ki svojim svojcem v dom prinesete nova oblačila, da jih izročite delavki na enoti. Delavka bo oblačila popisala in nato predala pericam oz. šivilji, ki bo oblačila primerno označila. Neoznačeno perilo se lahko v pralnici izgubi, saj delavke ne morejo vedeti od koga je oblačilo, perilo.

Stopite v stik z nami

Pošljite povpraševanje >
 

Aktualno

Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke Iz Doma Tisje

Ob 70. obletnici Doma Tisje smo izdali knjigo: Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke iz Doma Tisje.


Kupite jo lahko v recepciji Doma Tisje ali v Kavarni Tisa.

Dom Tisje - skozi čas in sedanjost


 

Pomembnejše dogodke prehojene poti si lahko ogledate v kroniki Doma Tisje, ki nosi naslov Dom_Tisje_skozi_cas_in_sedanjost

 

Zgodbe in recepti naših babic

   
  Izšel je 1. PONATIS - Kuharske knjige, ki so jo pripravili stanovalci Doma Tisje; poleg receptov ponuja tudi zanimive zgodbe ...
   
   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.